Suscriute via feed
 

Vida Estalvis

Són les "assegurances de vida per cas de vida", o "assegurances de supervivència", molt esteses en els últims anys sota el nom d'Assegurança de Jubilació.

L'entitat asseguradora garanteix el pagament de la prestació pactada en cas de que l'Assegurat visqui al venciment de la pòlissa, que normalment es fixa per l'any en que l'Assegurat compleixi una determinada edat.

La prestació pot establir-se en forma de Capital o de Renda, si bé la forma de contractació més habitual és la de Capital Assegurat amb opció a Renda, es a dir, el que s'estableix en el contracte és l'import del capital, però arribat el moment l'Assegurat (que en aquest tipus de pòlissa acostuma a ser també el Beneficiari) pot optar per convertir-ho en una Renda Vitalicia.

Aquest tipus d'assegurances té un component financer molt important, ja que les aportacions són en realitat uns diners "propietat de l'Assegurat, dipositat en l'entitat asseguradora". Per això, tenen algunes peculiaritats importants, como són:

 • Participació en Beneficis
  A les assegurances d'estavil la prestació garantida es calcula en base a un tipus d'interès tècnic, que actualment està al voltant del 4%, ja que estem parlant d'operacions a llarg plaç. Però aquesta prestació s'incrementa anualment amb un Bo de Participació en Beneficis, de manera que el 90% dels rendiments obtinguts per la inversió de les aportacions repercuteix a l'Assegurat.
 • Valors Garantits
  Són uns drets del Prenedor de l'assegurança específics d'aquest tipus de pòlissa, amb els quals es contemplen tres possibles situacions en les que pot trobar-se una persona que està fent un pla d'estalvi a llarg plaç:
  • Rescat
   Un cop transcorregudes dues anualitats complertes, el Prenedor de l'assegurança pot rescindir la pòlissa amb dret de rescat, pel qual l'entitat asseguradora li abonarà el valor del rescat establert per aquest moment. Durant els primers anys d'assegurança aquest valor no assoleix la quantia de les aportacions fetes, ja que s'han d'entendre aquestes operacions com plans a llarg plaç.
  • Reducció
   En el cas de que el Prenedor no pugui fer front al pagament de primes, però no desitgi rescatar la pòlissa, pot deixar-la reduïda, de manera que el muntant acumulat fins el moment es mantingui en l'entitat asseguradora per a obtenir un capital garantit al final del plaç, si bé serà inferior al que s'hagués obtingut de continuar amb les aportacions.
  • Avançament
   Durant la vigència de la pòlissa, el Prenedor de l'assegurança pot sol.licitar a l'entidad asseguradora un préstec en condicions menys carregoses que les d'una entitat financera, de tal forma que si al venciment de la pòlissa l'avançament no hagués estat retornat es deduiria de la prestació.

En aquest tipus de pòlisses és freqüent incloure una garantia adicional de reemborsament de primes en cas de mort de l'Assegurat, pagadores en aquest cas als seus hereus o als Beneficiaris nomenats.

És important destacar que, si bé aquest tipus d'assegurances es comercialitza fonamentalment amb vistes a la jubilació, pot també, contractar-se amb qualsevol altre fi, ja que és un pla d'estalvis garantit. Així, en els últims anys s'ha començat a extendre la contractació de plans d'estalvi per garantir els estudis dels fills menors, de tal forma que el venciment de la pòlissa serà l'anualitat en que aquests compleixin la majoria d'edat.

Vida

Accés clients

usuari

paraula de pas